LOOX TV เว็บดูทีวีออนไลน์
เงื่อนไขการใช้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวติดต่อเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

LOOX TV แอปพลิเคชันสำหรับรับชมช่องทีวีดิจิทัล, ทีวีดาวเทียม และช่องพิเศษอื่น ๆ ทางอุปกรณ์มือถือ และ Android TV ทั้งการรับชมแบบสด และรับชมย้อนหลัง (เฉพาะบางรายการ)

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

2. ประเภทของบริการ

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนสะสม (LOOX More Point)

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

5. เงื่อนไขบริการช่อง NHK WORLD - JAPAN


ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") เป็นข้อกำหนดและข้อตกลงระหว่าง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน LOOX TV และ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน LOOX TV (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “LOOX TV”) กับบุคคลซึ่งได้ตกลงสมัครใช้บริการ และ/หรือ เข้าใช้บริการ LOOX TV (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการทำการสมัคร และ/หรือ เข้าใช้บริการ LOOX TV ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้รับทราบและเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างครบถ้วนแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ดังจะกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่กำหนดไว้ ขอให้ปฏิเสธการสมัครใช้บริการ LOOX TV และให้ถือว่าไม่มีสิทธิใช้บริการของ LOOX TV

1.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่มีอยู่ในขณะนี้ รวมถึงที่ผู้ให้บริการอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในเรื่องการใช้บริการทั่วไปต่อไปในภายหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการมิอาจถอนการตกลงดังกล่าวได้ตราบใดที่ยังใช้บริการของ LOOX TV ทั้งนี้ หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการ ผู้ให้บริการจะมีการแจ้งและขอการยอมรับจากผู้ใช้บริการ

1.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือยกเลิกการให้บริการ LOOX TV หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการบางอย่างใน LOOX TV ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.3 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ช่องรายการและ/หรือรายการใดๆ ที่ออกอากาศผ่านทาง LOOX TV นั้น เป็นการออกอากาศผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์รับชมอื่น และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้บริการ LOOX TV ภายใต้ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ใช้บริการ เชื่อมต่อโดยใช้อินเทอร์เน็ต ที่มีความเร็วขั้นต่ำอย่างน้อย 5 Mbps ขึ้นไปตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ เพื่อผู้ใช้บริการภาพในการรับชมที่เสถียร

1.4 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบดีว่า หากมีการใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เครือข่ายระบบ 3G/4G หรือโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอื่นๆ หรือบริการอินเตอร์เน็ตที่คำนวณตามปริมาณการใช้งาน อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตามปริมาณข้อมูลที่ใช้งานจริงจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

1.5 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า รูปแบบ และ/หรือ ระบบการทำงานของ LOOX TV และ/หรือ ส่วนประสานผู้ใช้ และ/หรือ วิธีการใช้งาน LOOX TV อาจมีการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ในเวลาใดก็ตาม โดยผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.6 ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ( “ล็อคอิน”) ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ โดยสามารถนำ E-mail หรือ Facebook หรือ Twitter หรือ Google Account หรือ Log in ID อื่นใด ของผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการและระบบของ LOOX TV ยอมรับให้ใช้ล็อคอินเพื่อเข้าใช้ LOOX TV ได้ โดยแต่ละ Log in ID ของผู้ใช้บริการสามารถนำมาล็อคอินเข้าใช้บริการ LOOX TV ในคราวเดียวกัน ได้ครั้งละหลายอุปกรณ์ ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการจะกำหนดตามแต่ละช่วงเวลาและผู้ใช้บริการแต่ละราย

1.7 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการเข้าระบบเพื่อรับชมรายการโดยใช้ E-mail หรือ Facebook หรือ Twitter หรือ Google Account หรือ Log in ID อื่นใดของผู้ใช้บริการแล้ว การกระทำหรือการดำเนินการใดๆ ระหว่างการใช้บริการ LOOX TV ให้ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยกรณีใดๆ

1.8 ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้

1.8.1 การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ของ LOOX TV รวมถึงเนื้อหาการออกอากาศใดๆ ที่ออกอากาศผ่าน LOOX TV ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ หรือการหาประโยชน์ใดๆ จาก LOOX TV ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ และผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนั้นๆ

1.8.2 การลบหรือการแก้ไข ข้อมูลการบริหารจัดการสิทธิ การแสดงเครื่องหมาย หรือ ประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือประกาศอื่นๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของผู้ให้บริการ ผู้แพร่เสียงแพร่ภาพ เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานต่างๆ และ/หรือ บุคคลภายนอกอื่นใด ซึ่งระบุอยู่ในหรือปรากฏผ่าน LOOX TV

1.8.3 การกระทำที่เป็นการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทำที่แสดงออกในเชิงความรุนแรงหรือทางเพศ หรือการแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด หลักความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ครอบครัวกำเนิด เป็นต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเล่นการพนัน หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการเล่นการพนัน การแสดงออกที่กระตุ้นหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตนเอง หรือการใช้ยาเสพติด หรือการแสดงออกที่เป็นการต่อต้านสังคม ตลอดจนเนื้อหาที่เป็นการต่อต้านสังคมและนำไปสู่ความไม่สบายใจของผู้อื่น

1.9 ผู้ให้บริการอาจระงับการรับชมหรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขฯ

1.10 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการนี้อาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

1.11 การกำหนดช่องรายการออกอากาศถือเป็นสิทธิขาดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิกำหนดและเปลี่ยนแปลงช่องรายการออกอากาศแบบสด ตลอดจนรูปแบบรายการย้อนหลังใดๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าจะไม่ยกเอาการเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ

1.12 หากการให้บริการใดๆ ของผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ

1.13 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะแสดงโฆษณาของผู้ให้บริการและ/หรือบุคคลภายนอกไม่ว่าในลักษณะใดๆ ผ่านทาง LOOX TV

1.14 ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อันเกี่ยวข้องกับการให้บริการ LOOX TV

1.15 ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอบริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้กับผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทในเครือของผู้ให้บริการ และ/หรือบริษัทคู่ค้าได้(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

1.16 ผู้ให้บริการอาจจัดช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้า และ/หรือ การให้บริการทั้งปวงของแพลตฟอร์มบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับแพลตฟอร์มบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้โดยตรง

1.17 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ LOOX TV ได้เพียงภายในอาณาเขตของประเทศไทยเท่านั้น

1.18 แอปพลิเคชัน ของเราอาจประกอบด้วยซอฟแวร์ในการวัดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติ้งทีวีของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟแวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิตอลของนีลเส็นที่http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/mobile/th/en/optout.html


2.1 บริการแบบทั่วไป

ใช้บริการสามารถใช้บริการ LOOX TV โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับชมช่องรายการต่างๆ ผ่าน LOOX TV ได้ความคมชัดสูงสุดระดับ Standard Definition เท่านั้น

2.2 บริการแพ็คเกจ LOOX TV Big (“LOOX TV Big”)

LOOX TV: แอปพลิเคชันดูทีวีผ่านมือถือ ภายใต้การดูแลและพัฒนาแอปพลิเคชัน ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ได้มีข้อตกลงกับบริษัท ทริปเปิลที เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TTT”) ตัวแทนลิขสิทธิ์ช่องรายการในประเทศไทย ในการให้บริการช่องรายการพิเศษบน LOOX TV หรือ LOOX TV Big ที่ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ หรือ TTT หรือช่องทางอื่น ๆ ในอนาคต

2.2.1 เงื่อนไขการให้บริการแพ็คเกจ LOOX TV Big

a) TTT จะให้บริการ LOOX TV Big ตลอด 24ชั่วโมง ตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้

b) ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้มากกว่า 1 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน

c) สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนอุปกรณ์ได้ไม่เกิน 5 อุปกรณ์ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

d) ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ LOOX TV Big ได้ตามปกติ TTT จะดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้และจะมีการชดเชยจำนวนวันรับชมตามความเหมาะสม เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการเอง โดย ผู้ให้บริการ หรือ TTT (ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านช่องทางใด) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการ

e) รองรับการรับชมผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ iOS เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป หรือใช้งานร่วมกับ Apple TV เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และ Android 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น

f) ประสิทธิภาพในการรับชมขึ้นอยู่กับความเร็วในการประมวลผลของอุปกรณ์ที่รับชม, ความเร็วอินเทอร์เน็ต, ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ และช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ

g) ผู้ใช้บริการ LOOX TV Big สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

h) TTT ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดปรับเปลี่ยนช่องของ LOOX TV Bigให้มีความเหมาะสม โดยจะยึดผลประโยชน์ผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนใดๆ ผู้ให้บริการ และ/หรือ TTT จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผล

i) กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการจากผลการเปลี่ยนแปลงตามข้อ h) ผู้ให้บริการ หรือ TTT (ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านช่องทางใด) จะดำเนินการคืนค่าบริการ LOOX TV Big ในส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ชำระมา เกินจากวันที่ขอยุติการใช้บริการ โดยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

2.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

a) ผู้ใช้บริการ LOOX TV Big ยินยอมให้ ผู้ให้บริการ และ/หรือ TTT นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปประมวลผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคมและโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

b) ผู้ให้บริการ และ TTT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยจะทำการแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

2.2.3 ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

a) ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการทั้งหมดให้แก่ ผู้ให้บริการ หรือ TTT ตามอัตราค่าบริการและวิธีการที่ผู้ให้บริการ หรือ TTT เป็นผู้กำหนด ตามที่ระบุไว้บนช่องทางการขายต่าง ๆ ณ วันที่ผู้ใช้บริการสมัคร LOOX TV Big

b) อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตในการรับชม

c) ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการได้ตามรายการส่งเสริมการขายที่อาจเกิดขึ้น และเปิดให้สมัครใช้บริการ LOOX TV Big ที่มีอยู่ ณ เวลานั้น และตามเงื่อนไขที่ ผู้ให้บริการ และ/หรือ TTT กำหนด

d) กรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่า LOOX TV Big มีการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าที่ตกลงไว้ หรือมีความผิดพลาด ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งผ่านช่องทางที่ ผู้ให้บริการหรือ TTT (ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านช่องทางใด) กำหนดไว้ ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่มีการเรียกเก็บค่าบริการหรือมีความผิดพลาด หากผู้ใช้บริการไม่ทักท้วงหรือโต้แย้งใด ๆ ให้ถือว่าสิทธิดังกล่าวตกเป็นของผู้ให้บริการ หรือ TTT ในการพิจารณาทั้งสิ้น

e) กรณีที่ปรากฏว่า ผู้ให้บริการ หรือ TTT เรียกเก็บค่าบริการ LOOX TV Big เกินกว่าจำนวนที่เกิดขึ้น จากการใช้บริการจริง ผู้ให้บริการ หรือ TTT (ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านช่องทางใด) จะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการ หรือ TTT ได้ตรวจสอบพบตามวิธีการที่ผู้ให้บริการ หรือ TTT กำหนดไว้

f) ผู้ให้บริการ หรือ TTT สงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือระงับบริการ LOOX TV Big ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ ทางผู้ให้บริการ หรือ TTT จะดำเนินการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ให้บริการ หรือ TTT (ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านช่องทางใด) จะดำเนินการคืนค่าบริการ LOOX TV Big แก่ผู้ใช้บริการตามสัดส่วนที่เกินจากวันที่หยุดหรือระงับบริการ LOOX TV Big โดยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นธรรม


3.1 LOOX More Point คือ โปรแกรมคะแนนสะสมที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้น เพื่อมอบคะแนนสะสมให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการร่วมโปรแกรมคะแนนสะสมนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถนำคะแนนสะสมไปเป็นสิทธิประโยชน์ ในการไปแลกรับสินค้า และ/หรือบริการที่เข้าร่วมโครงการ โปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขาย/การตลาดแล้วแต่กรณี ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ LOOX More Point เป็นการสมนาผู้ใช้บริการพิเศษของผู้ให้บริการ ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน
หมายเหตุ : บริษัท แอปเปิล (Apple Inc.) ไม่ใช่ผู้สนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมต่างๆ ใน LOOX TV

3.2 การจัดจำหน่าย การให้บริการ การส่งมอบ การติดตั้ง การซ่อมแซมบำรุงรักษา การรับประกันผู้ใช้บริการภาพ การบริการหลังการจำหน่าย รวมถึงความรับผิดในความเสียหาย ความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ ที่ได้จากการใช้ LOOX More Point แลกรับสินค้า/บริการ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้จำหน่ายสินค้า / ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับร้านค้าได้โดยตรง โดยผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้า / ให้บริการทั้งปวงของร้านค้าที่ร่วมรายการ แต่อย่างใด

3.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายการสินค้า / บริการ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดต่างๆ และเกณฑ์มูลค่า LOOX More Point ในการแลกรับสินค้า/บริการ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการกำหนดอายุการใช้ LOOX More Point ตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย

3.4 ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือขัดข้องในการสะสมหรือคำนวณ LOOX More Point ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการจะทำการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องนั้นๆตามแนวทางและระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าเหมาะสม และทั้งในกรณีที่เกิดเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น และกรณีที่ผู้ให้บริการยกเลิกโปรแกรม LOOX More Point ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุผิดพลาด ขัดข้อง หรือยกเลิกดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ

3.5 LOOX More Point จะมีอายุใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน (สิบสองเดือน) นับจากวันที่ได้รับ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการใช้คะแนน คะแนนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและจะถูกลบออกจากบัญชีของผู้ใช้บริการ

3.6 ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้

3.7 LOOX More Point ไม่มีมูลค่าแทนเงินสด และผู้ใช้บริการไม่สามารถมอบ โอน จำหน่ายโดยวิธีการใดๆแก่ผู้อื่น และ/หรือใช้เป็นประกันให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายใดๆในคะแนนสะสม LOOX More Point


LOOX TV ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกเปิดเผยโดยไม่มีการรับรองอย่างถูกต้องและใช้ในทางที่ผิดโปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด

4.1 วัตถุประสงค์ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัททำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยให้คำมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนด

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะและเหตุผลของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านทราบ

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งบริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญา หรือการเข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณีเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น คำนำหน้า ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าสมัครบริการ การใช้บริการ และการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการดำเนินการทำสัญญา เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อประสานงาน สัญญาให้บริการ ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า ข้อมูลการชำระค่าบริการของลูกค้า หนังสือรับรองบริษัท หนังสือได้รับมอบอำนาจ ข้อมูลการเสนอราคาเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าสมัครบริการ และการใช้บริการ

3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อมูลการชำระเงิน เพื่อการติดต่อประสานงาน และการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

4.3 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบและอธิบายถึงฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.4 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็น และ/หรือสามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

4.5 การเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

1) บริษัทในเครือ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ หรืออนุญาตให้บริษัทในเครือนั้นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

2) ผู้ให้บริการของบริษัท บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัท หรืออำนวยความสะดวกในการมอบบริการให้กับท่าน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

3) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจและบริการ

4) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณีบริษัทอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย

4.6 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการการดำเนินการกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบตามที่กฎหมายกำหนด

4.7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้มีดังต่อไปนี้

1) ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

2) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

3) ขอให้บริษัทดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

4) ขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

5) ขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4.8 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและประสานงานของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

4.9 การติดต่อบริษัท

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

1) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิทวัน บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ประเทศไทย)
โทรศัพท์ (+66) 2-596-5095

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล์ dpooffice@thaicom.net

3) เว็บไซต์ของบริษัท www.looxtv.net, looxtv.tv

4) อีเมล์ looxtv@thaiai.co.th

5) Line OA : @looxtv


โปรดอ่าน NHK ONLINE SERVICES TERMS OF USE (English translated version) ที่https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/terms/


LOOX TV
หน้าแรก
กำลังออกอากาศ
ประชาสัมพันธ์
รายการแนะนำ
บทความ
เกี่ยวกับเรา
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อเรา